Milí Junior handleri a všetci priaznivci junior handlingu na Slovensku!

Komisia pre mládež a junior handling pôsobiaca v  rámci Únie kynologických klubov založila novú neziskovú organizáciu Junior Handling klub Slovensko.
Tento klub má slúžiť predovšetkým na zabezpečovanie informácií o novinkách a zmenách v pravidlách junior handlingu nielen doma, ale aj vo svete, ktoré vydáva FCI Youth. Ďalej na vzdelávanie mladých junior handlerov a v neposlednom rade na podporu všetkých našich mladých junior handlerov, nie len v oblasti handlingu, ale aj v oblasti slušného správania a všeobecnej etiky.

Vieme, že takmer všetky deti súťažiace v junior handlingu sú podporované svojimi rodičmi a vieme koľko úsilia, času a peňazí ich to stojí, aby ich deti mohli vykonávať takúto skvelú činnosť akou súťaže junior handlingu bezpochyby sú a zároveň tým rozvíjajú svoje citové stránky voči
zvieratám, prírode a hlavne medziľudské vzťahy medzi sebou a všetkými blízkymi.

Tým, že sme ako Komisia pre mládež a junior handling ÚKK založili "Junior handling klub
Slovensko", máme možnosť získať príspevky vo forme členských príspevkov, ale aj ako nezisková
organizácia pod záštitou Únie kynologických klubov dostávať dotácie z ÚKK, tak ako jednotlivé
chovateľské kluby a veríme že aj dobrovoľné príspevky od iných subjektov vo forme sponzorského.

S vašou pomocou, a veríme, že aj s pomocou ďalších priaznivcov tohto povedzme "športu", aj s
pomocou ÚKK budeme mať tak viac možností vo väčšej miere podporovať mladých junior
handlerov na rôznych reprezentačných súťažiach, ale aj na iných podujatiach organizovaných
"Junior Handling klubom Slovensko", aby tak aj ostatné deti a ich rodičia, ktoré sa nedostali
reprezentovať, mali spätnú väzbu na to, že to čo pre svoje deti robia v rámci junior handlingu má
význam, a že to nie je len o platení štartovných poplatkov a zbieraní bodov v celoslovenskej súťaži, ale že všetci si zaslúžia byť ohodnotení aj iným spôsobom, ako nomináciou reprezentovať Slovensko.

Týmto otvoreným listom sa vám milí rodičia chceme poďakovať za celkovú podporu vašich detí a všetkým priaznivcom junior handlingu za napríklad: požičanie psíka, odvoz na výstavu a
povzbudivé slová, ktoré veľa krát pomôžu k napredovaniu našej talentovanej mládeže.

Na základe uvedených informácií vám dávame všetkým možnosť stať sa členom "Junior handling klub Slovensko". Stačí vypísať prihlášku do klubu  a zaplatiť členský príspevok na číslo účtu klubu.
Za Junior Handling klub Slovensko a za všetky deti, ktoré sa venujú junior handlingu vám srdečne ďakujeme!

Vladimíra Macháleková
viceprezidentka Junior handling klubu Slovensko


Členstvo v klube

Asociovaný/pridružený člen

PRÁVA A POVINNOSTI
PRÁVA:
 • Voliť a byť volený do všetkých orgánov (iba riadni a čestní členovia).
 • Predkladať návrhy v odborných otázkach.
 • Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.
 • Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.
 • Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu.

POVINNOSTI:

 • Včas zaplatiť členský príspevok (do 31. januára kalendárneho roka).
 • Dodržať stanovy klubu, ÚKK a SKJ a poriadky Junior Handling Klubu Slovensko
 • V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu
 • Prispievať k zveľaďovaniu junior handlingu

ZÁNIK ČLENSTVA:

 • Dobrovoľným písomným odhlásením.
 • Nezaplatením členského príspevku do 31. januára kalendárneho roka.
 • Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje prezídium klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.
 • Úmrtím.

Členské poplatky

Služba Poplatok Špecifický symbol
Členský poplatok pre riadneho člena 25 eur 2000
Členský poplatok pre asociovaného člena 25 eur 2000
Členský poplatok pre asociovaného člena (do 18 rokov) 15 eur 2000

ADRESA KLUBU: Furmanská 9, 841 03 Bratislava

IBAN: SK29 0200 0000 0029 5641 6253

Vytvorte si webové stránky zdarma!