Informácia o spracúvaní osobných údajov 

V súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali nové zásady ochrany Vášho súkromia.

1. Prevádzkovateľ
Junior handling klub Slovensko, Furmanská 9, 841 03 Bratislava


2. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a)
Primárne budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s Vami, ako záujemcom (ďalej aj len ako "dotknutá osoba" v príslušnom gramatickom tvare) o poskytnutie možnosti verejného vystavovania a kvalifikovaného posúdenia handlera Vami prihláseného spôsobom upraveným propozíciami akcie, výstavným poriadkom a poriadkom pre Junior handling. 

Obsahom našich služieb je najmä zabezpečenie usporiadania kvalifikačných súťaží a iných podujatí pre junior handlerov ako verejnej kultúrno - spoločenskej kynologickej súťažnej akcie, zabezpečenie potrebnej vzájomnej komunikácie s Vami a služieb, súvisiacich so súťažením a propagíciou Vami prihláseného handlera a náväzným spravodajstvom, prípadné spracovanie verejne dostupného katalógu v tlačenej či elektronickej forme s menom, priezviskom, štátom handlera, údajmi o vystavenom psovi a verejne prístupného povýstavného katalógu s týmito údajmi a výsledkami, zabezpečenie vykonanie úkonov pre následné priznávanie titulov a bodov pre Vami prihláseného junior handlera na základe získaných bodov z prihlásených kvalifikačných súťaží. Všetky ďalšie osobné údaje (bydlisko, telefonický a mailový kontakt) budú nezverejnené a spracované len pre účely napĺňania zmluvného vzťahu, resp. právneho základu uvedeného v písmene b) - d) tohto bodu.

b)
Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve a plnenie našich daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

c)
Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv, pre prípady odhalenia porušovania predpisov, výstavných poriadkov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) Právnym dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov je v uvedenom prípade náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.

d)
Pred uzatvorením zmluvy budeme Vaše údaje spracovávať za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda v uvedenom prípade náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť Vášho psa budeme Vaše osobné údaje spracovávať na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je splnenie našej právnej povinnosti v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

3. Zdroj získania osobných údajov

Osobné údaje sú získavané výlučne od Vás a teda od dotknutej osoby.

4. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu zmluvného vzťahu a po dobu, ktorá je stanovená všeobecne záväznými predpismi (napr. zákon o účtovníctve, daňová legislatíva). V prípade, ak viac ako tri roky nebudete prihlásení na žiadnu výstavu, Vaše osobné údaje budú z automatického informačného systému vymazané, čím však nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety. V katalógoch a povýstavných katalógoch elektronicky, alebo tlačou zverejnené údaje (meno, priezvisko, údaje o psovi a dosiahnuté výsledky, či ocenenia) sa považujú za verejne publikované.

5. Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak je to nevyhnutné pre plnenie predzmluvných/zmluvných povinností, pričom príjemcom môže byť organizácia, ktorá Vám udeľuje priznanie získaných titulov.

6. Cezhraničný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú poskytované do zahraničia s výnimkou prípadov, ak sa handler vami prihlásený zúčastnil Národného finále, získal kvalifikáciu na reprezentáciu Slovenska na jednej z troch súťaží (Európska výstava psov, Svetová výstava psov, Crufts)  a na naplnenie Vášho záujmu a zmluvného vzťahu je nevyhnutne potrebné Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, údaje o psovi a získané ocenenia oznámiť organizátorovi, v prípade potreby Medzinárodnej kynologickej organizácii FCI (FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, Place Albert 1er, 6530 Thuin, Belgia). 

7. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa:

- prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby,
- oznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vymazanie spracúvaných osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, osobných údajov pre marketingové účely, ak neexistuje objektívny oprávnený záujem prevádzkovateľa, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,
- obmedzenie spracúvania osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch,
- odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.

Dotknutá osoba má tiež právo:

- namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na právnom základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu-odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

8. Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením, náhodnou stratou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

V Bratislave dňa 25.5.2018 

Vytvorte si webové stránky zdarma!